Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zlatá Idka na roky 2016 - 2022