Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Doľany na roky 2014 -2022