Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Šenkvice na roky 2017 -2023