Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Štefanová na obdobie rokov 2014 - 2020