Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hamuliakovo na roky 2016 – 2020