Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kaplna na obdobie 2007 – 2013