Názov dokumentu:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kaplna na roky 2015 - 2022