Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociál neho rozvoja obce Reca na roky 2015 – 2020