Názov dokumentu:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta S enec na roky 2010 - 2018