Názov dokumentu:
Program hospodárskeho rozv oja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Staré Mesto pre obdobie rokov 2017 – 2023