Názov dokumentu:
P rog ram hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Bratislava - Ružinov na roky 2014 - 2020 s výhľadom do roku 2023