Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na roky 2014 - 2020