Názov dokumentu:
Program rozvoja mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2016- 2020