Názov dokumentu:
Aktualizácia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava – Rača na roky 2014-2020