Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava Vajnory na roky 2015 - 2024