Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej č asti Bratislava – Lamač na roky 2015 - 2020