Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mest skej časti Bratislava-Petržalka na roky 2016 – 2023