Názov dokumentu:
Program rozvoja Mesta Čadca na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025