Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Somotor na roky 2015 - 2020


Prílohy

phsr-somotor.pdf