Názov dokumentu:
PROGRAM hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Streda nad Bodrogom na roky 2007 - 2013