Názov dokumentu:
Program hospodárskeh o a sociálneho rozvoja 2014 - 2020 obce Lupoč