Názov dokumentu:
Program rozvoja obce Podrečany na roky 2016 – 2020