Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce TURCOVCE na roky 2016 – 2023