Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľopolie na roky 2015 - 2021