Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Domaňovce na roky 2014 - 2020