Názov dokumentu:
Programu rozvoja obce Šurice na roky 2016 - 2023