Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vidiná (2007-2013)