Názov dokumentu:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kajal na roky 2016 -2023 s výhľadom do r.2040L