Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pitelová s výhľadom do roku 2019