Názov dokumentu:
Program rozvoja obce Stará Kremnička na roky 2016 – 2020