Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Trnavá Hora na roky 2014 – 2021