Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Háj na roky 2014-2020