Názov dokumentu:
Integrovaná stratégia rozvoja územia miestnej akčnej skupiny Cerovina