Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lackovce na roky 2007-2013