Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kráľov Brod na roky 2015-2022