Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Gbelce 2014 - 2020