Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Gbelce 2016 - 2025