Názov dokumentu:
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA Obce Mojzesovo na roky 2015 - 2023