Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta No vé Zámky na roky 2014-2020