Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce VELKE LOVCE na roky 2007-2013