Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zemné na roky 2015-2020