Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ardanovce na roky 2015-2021