Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Biskupová 2016 - 2026