Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a s ociálneho rozvoja obce Bojná na r oky 2015 - 2020