Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vinosady na roky 2015 -2022