Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nižná Jablonka na roky 2015 - 2021