Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Udavské na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025