Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Galanta na roky 2015-2020