Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Repište na roky 2014 – 2020