Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vinohrady nad Váhom na roky 2014 - 2020